ตางรางแสดงรายงานที่ต้องทำในเดือน  กันยายน  ปี พ.ศ.2564  แยกตามหน่วยบริการ

ระบุเงื่อนไข...เดือน  ปี พ.ศ.
Displaying 1-12 of 40 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-1ทันตสาธารณสุข
2รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-2คุ้มครองผู้บริโภค
3รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-3ประกันสุขภาพ
4รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-4พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-5ยุทธศาสตร์
6รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-6ควบคุมโรคติดต่อ
7รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-9คุ้มครองผู้บริโภค
8ผลการปฏิบัติงานของ อสม.(สสอ.)RO-9พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
9แบบรายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขRO-10คุ้มครองผู้บริโภค
10รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-11คุ้มครองผู้บริโภค
11รายงานผู้รับบริการคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพ (Slim Clinic)RO-15ส่งเสริมสุขภาพ
12รายงานผลการดำเนินงานโครงการทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุRO-16ทันตสาธารณสุข
หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ