ตางรางแสดงรายงานที่ต้องทำในเดือน  กรกฎาคม  ปี พ.ศ.2560  แยกตามหน่วยบริการ

Displaying 1-20 of 33 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานปฏิบัติงานควบคุมกามโรคและสถานการณ์กามโรคRO-1เอดส์และยาเสพติด
2รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต.RO-18ส่งเสริมสุขภาพ
3แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดกรองสายตานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยามศึกษาRO-38ส่งเสริมสุขภาพ
4รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในกลุ่มหัวหน้าหน่วยราชการ RO-19ส่งเสริมสุขภาพ
5แบบรายงานการตรวจสุขภาพการได้ยินนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-39ส่งเสริมสุขภาพ
6รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-2ทันตสาธารณสุข
7รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-3คุ้มครองผู้บริโภค
8รายงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพRO-34ส่งเสริมสุขภาพ
9รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-4คุ้มครองผู้บริโภค
10รายงานการวัดรอบเอวในประชาชนกลุ่มต่าง ๆ (ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป,อสม.,นร.มัธยม 4-6)RO-21ส่งเสริมสุขภาพ
11รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-5,RO-6คุ้มครองผู้บริโภค
12รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-26ส่งเสริมสุขภาพ
13แบบรายงานสภาวะช่องปากนักเรียนในงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ป.1-ป.6RO-28ทันตสาธารณสุข
14แบบรายงานการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ในโรงเรียนRO-29ทันตสาธารณสุข
15แบบรายงานการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กRO-30ทันตสาธารณสุข
16รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-7พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
17รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-27คุ้มครองผู้บริโภค
18รายงานระบบข้อมูล Planfin ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายRO-35ประกันสุขภาพ
19รายงานแบบประเมินค่าใช้จ่ายRO-36ประกันสุขภาพ
20รายงานแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายทีมหมอครอบครัวRO-9พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ