ตางรางแสดงรายงานที่ต้องทำในเดือน  พฤศจิกายน  ปี พ.ศ.2565  แยกตามหน่วยบริการ

ระบุเงื่อนไข...เดือน  ปี พ.ศ.
Displaying 1-8 of 28 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-1ทันตสาธารณสุข
2รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-2คุ้มครองผู้บริโภค
3รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-3ประกันสุขภาพ
4รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-4พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-5ยุทธศาสตร์
6รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-6ควบคุมโรคติดต่อ
7รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-9คุ้มครองผู้บริโภค
8ผลการปฏิบัติงานของ อสม.(สสอ.)RO-9พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ