ตางรางแสดงรายงานที่ต้องทำในเดือน  มกราคม  ปี พ.ศ.2562  แยกตามหน่วยบริการ

ระบุเงื่อนไข...เดือน  ปี พ.ศ.
Displaying 1-16 of 35 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-1ทันตสาธารณสุข
2รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-2คุ้มครองผู้บริโภค
3รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-3ประกันสุขภาพ
4รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-4พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-5ยุทธศาสตร์
6รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-6ควบคุมโรคติดต่อ
7แบบรายงานปริมาณขยะติดเชื้อRO-7อนามัยสิ่งแวดล้อม
8แบบฟอร์มรายงานข้อมูล Long Term Care( เฉพาะตำบลที่เข้าร่วมโครงการ LTC ) RO-8ส่งเสริมสุขภาพ
9รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-9คุ้มครองผู้บริโภค
10ผลการปฏิบัติงานของ อสม.(สสอ.)RO-9พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
11แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการRO-13พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
12รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-17ส่งเสริมสุขภาพ
13รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-18คุ้มครองผู้บริโภค
14รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน/นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนและเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็ก (ทส.003)RO-19ทันตสาธารณสุข
15รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนจังหวัดพะเยาRO-20ทันตสาธารณสุข
16รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กจังหวัดพะเยาRO-21ทันตสาธารณสุข
หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ