ตางรางแสดงรายงานที่ต้องทำในเดือน  กันยายน  ปี พ.ศ.2560  แยกตามหน่วยบริการ

Displaying 1-20 of 34 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1การให้วัคซีนเก็บตกในนักเรียนRO-40ควบคุมโรคติดต่อ
2ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเอชพีวีในนักเรียนหญิงชั้น ป.5 และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในนักเรียนชั้นป.6RO-41ควบคุมโรคติดต่อ
3แบบรายงานผลการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรคRO-42ควบคุมโรคติดต่อ
4รายงานปฏิบัติงานควบคุมกามโรคและสถานการณ์กามโรคRO-1เอดส์และยาเสพติด
5แบบรายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขRO-17คุ้มครองผู้บริโภค
6รายงานผู้รับบริการคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพ (Slim Clinic)RO-22ส่งเสริมสุขภาพ
7รายงานผลการบังคับใช้กฏหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์RO-14นิติการ
8รายงานผลการดำเนินงานโครงการทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุRO-23ทันตสาธารณสุข
9รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-2ทันตสาธารณสุข
10รายงานการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี (care)RO-15พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
11รายงานการดำเนินงานเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยนอก)RO-24คุ้มครองผู้บริโภค
12รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-3คุ้มครองผู้บริโภค
13รายงานการดำเนินงานเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยใน)RO-25คุ้มครองผู้บริโภค
14รายงานผู้เข้ารับการบำบัด บุหรี่/สุราRO-16ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
15รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-4คุ้มครองผู้บริโภค
16รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-5,RO-6คุ้มครองผู้บริโภค
17รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-7พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
18รายงานแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายทีมหมอครอบครัวRO-9พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
19แบบรายงานผลการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)RO-8พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
20รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-10ประกันสุขภาพ
หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ