ตางรางแสดงรายงานที่ต้องทำในเดือน  มกราคม  ปี พ.ศ.2561  แยกตามหน่วยบริการ

ระบุเงื่อนไข...เดือน  ปี พ.ศ.
Displaying 1-18 of 29 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานปฏิบัติงานควบคุมกามโรคและสถานการณ์กามโรคRO-1เอดส์และยาเสพติด
2รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-2ทันตสาธารณสุข
3รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-3คุ้มครองผู้บริโภค
4รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-4,RO-5คุ้มครองผู้บริโภค
5รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-6ประกันสุขภาพ
6รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-7พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
7ผลการปฏิบัติงานของ อสม.(สสอ.)RO-7.1พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
8รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-8ยุทธศาสตร์
9รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-9ควบคุมโรคติดต่อ
10แบบรายงานปริมาณขยะติดเชื้อRO-10อนามัยสิ่งแวดล้อม
11แบบรายงานผลการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรคRO-11ควบคุมโรคติดต่อ
12แบบฟอร์มรายงานข้อมูล Long Term Care ปี 2561 ( เฉพาะตำบลที่เข้าร่วมโครงการ LTC ) RO-12ส่งเสริมสุขภาพ
13แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการRO-16พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
14รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-21ส่งเสริมสุขภาพ
15รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-22คุ้มครองผู้บริโภค
16รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน/นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนและเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็ก (ทส.003) RO-23ทันตสาธารณสุข
17รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนจังหวัดพะเยาRO-24ทันตสาธารณสุข
18รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กจังหวัดพะเยาRO-25ทันตสาธารณสุข
หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ