ตางรางแสดงรายงานที่ต้องทำในเดือน  พฤษภาคม  ปี พ.ศ.2560  แยกตามหน่วยบริการ

Displaying 1-13 of 22 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานปฏิบัติงานควบคุมกามโรคและสถานการณ์กามโรคRO-1เอดส์และยาเสพติด
2รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในกลุ่มหัวหน้าหน่วยราชการ RO-19ส่งเสริมสุขภาพ
3รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-2ทันตสาธารณสุข
4รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-3คุ้มครองผู้บริโภค
5รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-4คุ้มครองผู้บริโภค
6รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-5,RO-6คุ้มครองผู้บริโภค
7รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-7พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
8รายงานแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายทีมหมอครอบครัวRO-9พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
9แบบรายงานผลการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)RO-8พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
10รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-10ประกันสุขภาพ
11รายงานการให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (ตอนที่ 1)RO-11ยุทธศาสตร์
12รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-12ยุทธศาสตร์
13รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-13ควบคุมโรคติดต่อ
หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ