ตางรางแสดงรายงานที่ต้องทำในเดือน  กรกฎาคม  ปี พ.ศ.2562  แยกตามหน่วยบริการ

ระบุเงื่อนไข...เดือน  ปี พ.ศ.
Displaying 1-20 of 42 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-1ทันตสาธารณสุข
2รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-2คุ้มครองผู้บริโภค
3รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-3ประกันสุขภาพ
4รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-4พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-5ยุทธศาสตร์
6รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-6ควบคุมโรคติดต่อ
7แบบรายงานปริมาณขยะติดเชื้อRO-7อนามัยสิ่งแวดล้อม
8แบบฟอร์มรายงานข้อมูล Long Term Care( เฉพาะตำบลที่เข้าร่วมโครงการ LTC ) RO-8ส่งเสริมสุขภาพ
9รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-9คุ้มครองผู้บริโภค
10ผลการปฏิบัติงานของ อสม.(สสอ.)RO-9พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
11รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต.RO-12ส่งเสริมสุขภาพ
12รายงานการวัดรอบเอวในประชาชนกลุ่มต่าง ๆ (ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป,อสม.,นร.มัธยม 4-6)RO-14ส่งเสริมสุขภาพ
13รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-17ส่งเสริมสุขภาพ
14รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-18คุ้มครองผู้บริโภค
15รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน/นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนและเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็ก (ทส.003)RO-19ทันตสาธารณสุข
16รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนจังหวัดพะเยาRO-20ทันตสาธารณสุข
17รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กจังหวัดพะเยาRO-21ทันตสาธารณสุข
18แบบรายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-23ส่งเสริมสุขภาพ
19แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดกรองสายตานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-24ส่งเสริมสุขภาพ
20แบบรายงานการตรวจสุขภาพการได้ยินนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-25ส่งเสริมสุขภาพ
หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ