ปฏิทินรายงานแยกตามหน่วยบริการ

Displaying 1-17 of 17 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1แบบรายงานผลการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรคRO-11ควบคุมโรคติดต่อ
2แบบฟอร์มรายงานข้อมูล Long Term Care ปี 2561 ( เฉพาะตำบลที่เข้าร่วมโครงการ LTC ) RO-12ส่งเสริมสุขภาพ
3แบบรายงานปริมาณขยะติดเชื้อRO-10อนามัยสิ่งแวดล้อม
4ผลการปฏิบัติงานของ อสม.(สสอ.)RO-7.1พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5สรุปรายงานค่าใช้จ่ายไฟฟ้าRO-13บริหาร
6สรุปรายงานค่าใช้จ่ายน้ำประปาRO-14บริหาร
7สรุปรายงานค่าใช้จ่ายโทรศัพท์RO-15บริหาร
8สรุปรายงานค่าใช้จ่ายไปรษณีย์RO-16บริหาร
9สรุปรายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอื่นๆค้างชำระRO-17บริหาร
10รายงานปฏิบัติงานควบคุมกามโรคและสถานการณ์กามโรคRO-1เอดส์และยาเสพติด
11รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-2ทันตสาธารณสุข
12รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-3คุ้มครองผู้บริโภค
13รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-4,RO-5คุ้มครองผู้บริโภค
14รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-7พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
15รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-6ประกันสุขภาพ
16รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-8ยุทธศาสตร์
17รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-9ควบคุมโรคติดต่อ

Displaying 1-2 of 2 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-19คุ้มครองผู้บริโภค
2แบบรายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขRO-18คุ้มครองผู้บริโภค

Displaying 1-1 of 1 result.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต.RO-20ส่งเสริมสุขภาพ

Displaying 1-11 of 16 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานผลการบังคับใช้กฏหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์RO-25นิติการ
2รายงานผู้รับบริการคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพ (Slim Clinic)RO-23ส่งเสริมสุขภาพ
3รายงานผลการดำเนินงานโครงการทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุRO-24ทันตสาธารณสุข
4รายงานการวัดรอบเอวในประชาชนกลุ่มต่าง ๆ (ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป,อสม.,นร.มัธยม 4-6)RO-22ส่งเสริมสุขภาพ
5รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-26ส่งเสริมสุขภาพ
6รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-27คุ้มครองผู้บริโภค
7รายงานการใช้ยาปฏิชีวนะในสถานบริการ (รพ.สต.ลูกข่ายส่งข้อมูล 21 แฟ้มรายงวด 6 เดือนให้โรงพยาบาลแม่ข่ายวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม E-tool)RO-31คุ้มครองผู้บริโภค
8แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการRO-21พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
9รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน/นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนและเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็ก (ทส.003)RO-28ทันตสาธารณสุข
10รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนจังหวัดพะเยาRO-29ทันตสาธารณสุข
11รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กจังหวัดพะเยาRO-30ทันตสาธารณสุข

Displaying 1-4 of 4 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการสำรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนของครัวเรือนRO-32ส่งเสริมสุขภาพ
2แบบรายงานการตรวจสุขภาพการได้ยินนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-35ส่งเสริมสุขภาพ
3แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดกรองสายตานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-34ส่งเสริมสุขภาพ
4แบบรายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-33ส่งเสริมสุขภาพ

หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ