ปฏิทินรายงานแยกตามหน่วยบริการ

Displaying 1-7 of 7 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1ผลการปฏิบัติงานของ อสม.(สสอ.)RO-9พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
2รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-1ทันตสาธารณสุข
3รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-2คุ้มครองผู้บริโภค
4รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-4พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-3ประกันสุขภาพ
6รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-5ยุทธศาสตร์
7รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-6ควบคุมโรคติดต่อ

Displaying 1-3 of 3 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-11คุ้มครองผู้บริโภค
2รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-9คุ้มครองผู้บริโภค
3แบบรายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขRO-10คุ้มครองผู้บริโภค

Displaying 1-1 of 1 result.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต.RO-12ส่งเสริมสุขภาพ

Displaying 1-7 of 16 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานผู้รับบริการคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพ (Slim Clinic)RO-15ส่งเสริมสุขภาพ
2รายงานผลการดำเนินงานโครงการทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุRO-16ทันตสาธารณสุข
3รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-17ส่งเสริมสุขภาพ
4รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-18คุ้มครองผู้บริโภค
5รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน/นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนและเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็ก (ทส.003)RO-19ทันตสาธารณสุข
6รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนจังหวัดพะเยาRO-20ทันตสาธารณสุข
7รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กจังหวัดพะเยาRO-21ทันตสาธารณสุข

Displaying 1-4 of 4 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการสำรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนของครัวเรือนRO-22ส่งเสริมสุขภาพ
2แบบรายงานการตรวจสุขภาพการได้ยินนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-25ส่งเสริมสุขภาพ
3แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดกรองสายตานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-24ส่งเสริมสุขภาพ
4แบบรายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-23ส่งเสริมสุขภาพ

หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ