ปฏิทินรายงานแยกตามหน่วยบริการ

Displaying 1-12 of 12 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1แบบรายงานผลการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรคRO-11ควบคุมโรคติดต่อ
2แบบฟอร์มรายงานข้อมูล Long Term Care ปี 2561 ( เฉพาะตำบลที่เข้าร่วมโครงการ LTC ) RO-12ส่งเสริมสุขภาพ
3แบบรายงานปริมาณขยะติดเชื้อRO-10อนามัยสิ่งแวดล้อม
4ผลการปฏิบัติงานของ อสม.(สสอ.)RO-7.1พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5รายงานปฏิบัติงานควบคุมกามโรคและสถานการณ์กามโรคRO-1เอดส์และยาเสพติด
6รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-2ทันตสาธารณสุข
7รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-3คุ้มครองผู้บริโภค
8รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-4,RO-5คุ้มครองผู้บริโภค
9รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-7พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
10รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-6ประกันสุขภาพ
11รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-8ยุทธศาสตร์
12รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-9ควบคุมโรคติดต่อ

Displaying 1-2 of 2 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-14คุ้มครองผู้บริโภค
2แบบรายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขRO-13คุ้มครองผู้บริโภค

Displaying 1-1 of 1 result.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต.RO-15ส่งเสริมสุขภาพ

Displaying 1-11 of 16 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานผลการบังคับใช้กฏหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์RO-20นิติการ
2รายงานผู้รับบริการคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพ (Slim Clinic)RO-18ส่งเสริมสุขภาพ
3รายงานผลการดำเนินงานโครงการทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุRO-19ทันตสาธารณสุข
4รายงานการวัดรอบเอวในประชาชนกลุ่มต่าง ๆ (ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป,อสม.,นร.มัธยม 4-6)RO-17ส่งเสริมสุขภาพ
5รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-21ส่งเสริมสุขภาพ
6รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-22คุ้มครองผู้บริโภค
7รายงานการใช้ยาปฏิชีวนะในสถานบริการ (รพ.สต.ลูกข่ายส่งข้อมูล 21 แฟ้มรายงวด 6 เดือนให้โรงพยาบาลแม่ข่ายวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม E-tool)RO-26คุ้มครองผู้บริโภค
8แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการRO-16พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
9รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน/นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนและเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็ก (ทส.003) RO-23ทันตสาธารณสุข
10รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนจังหวัดพะเยาRO-24ทันตสาธารณสุข
11รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กจังหวัดพะเยาRO-25ทันตสาธารณสุข

Displaying 1-4 of 4 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการสำรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนของครัวเรือนRO-29ส่งเสริมสุขภาพ
2แบบรายงานการตรวจสุขภาพการได้ยินนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-32ส่งเสริมสุขภาพ
3แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดกรองสายตานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-31ส่งเสริมสุขภาพ
4แบบรายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-30ส่งเสริมสุขภาพ

หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ