ปฏิทินรายงานแยกตามหน่วยบริการ

Displaying 1-9 of 9 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1แบบฟอร์มรายงานข้อมูล Long Term Care( เฉพาะตำบลที่เข้าร่วมโครงการ LTC ) RO-8ส่งเสริมสุขภาพ
2แบบรายงานปริมาณขยะติดเชื้อRO-7อนามัยสิ่งแวดล้อม
3ผลการปฏิบัติงานของ อสม.(สสอ.)RO-9พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
4รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-1ทันตสาธารณสุข
5รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-2คุ้มครองผู้บริโภค
6รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-4พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
7รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-3ประกันสุขภาพ
8รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-5ยุทธศาสตร์
9รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-6ควบคุมโรคติดต่อ

Displaying 1-3 of 3 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-11คุ้มครองผู้บริโภค
2รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-9คุ้มครองผู้บริโภค
3แบบรายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขRO-10คุ้มครองผู้บริโภค

Displaying 1-1 of 1 result.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต.RO-12ส่งเสริมสุขภาพ

Displaying 1-9 of 16 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานผู้รับบริการคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพ (Slim Clinic)RO-15ส่งเสริมสุขภาพ
2รายงานผลการดำเนินงานโครงการทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุRO-16ทันตสาธารณสุข
3รายงานการวัดรอบเอวในประชาชนกลุ่มต่าง ๆ (ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป,อสม.,นร.มัธยม 4-6)RO-14ส่งเสริมสุขภาพ
4รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-17ส่งเสริมสุขภาพ
5รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-18คุ้มครองผู้บริโภค
6แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการRO-13พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
7รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน/นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนและเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็ก (ทส.003)RO-19ทันตสาธารณสุข
8รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนจังหวัดพะเยาRO-20ทันตสาธารณสุข
9รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กจังหวัดพะเยาRO-21ทันตสาธารณสุข

Displaying 1-4 of 4 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการสำรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนของครัวเรือนRO-22ส่งเสริมสุขภาพ
2แบบรายงานการตรวจสุขภาพการได้ยินนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-25ส่งเสริมสุขภาพ
3แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดกรองสายตานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-24ส่งเสริมสุขภาพ
4แบบรายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-23ส่งเสริมสุขภาพ

หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ