ปฏิทินรายงานแยกตามหน่วยบริการ

Displaying 1-12 of 12 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานปฏิบัติงานควบคุมกามโรคและสถานการณ์กามโรคRO-1เอดส์และยาเสพติด
2รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-2ทันตสาธารณสุข
3รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-3คุ้มครองผู้บริโภค
4รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-4คุ้มครองผู้บริโภค
5รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-5,RO-6คุ้มครองผู้บริโภค
6รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-7พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
7รายงานแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายทีมหมอครอบครัวRO-9พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
8แบบรายงานผลการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)RO-8พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
9รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-10ประกันสุขภาพ
10รายงานการให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (ตอนที่ 1)RO-11ยุทธศาสตร์
11รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-12ยุทธศาสตร์
12รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-13ควบคุมโรคติดต่อ

Displaying 1-4 of 4 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1แบบรายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขRO-17คุ้มครองผู้บริโภค
2รายงานผลการบังคับใช้กฏหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์RO-14นิติการ
3รายงานการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี (care)RO-15พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
4รายงานผู้เข้ารับการบำบัด บุหรี่/สุราRO-16ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

Displaying 1-2 of 2 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต.RO-18ส่งเสริมสุขภาพ
2รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในกลุ่มหัวหน้าหน่วยราชการ RO-19ส่งเสริมสุขภาพ

Displaying 1-12 of 13 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานผู้รับบริการคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพ (Slim Clinic)RO-22ส่งเสริมสุขภาพ
2รายงานผลการดำเนินงานโครงการทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุRO-23ทันตสาธารณสุข
3รายงานการดำเนินงานเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยนอก)RO-24คุ้มครองผู้บริโภค
4รายงานการดำเนินงานเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยใน)RO-25คุ้มครองผู้บริโภค
5รายงานการวัดรอบเอวในประชาชนกลุ่มต่าง ๆ (ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป,อสม.,นร.มัธยม 4-6)RO-21ส่งเสริมสุขภาพ
6รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-26ส่งเสริมสุขภาพ
7รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-27คุ้มครองผู้บริโภค
8รายงานการใช้ยาปฏิชีวนะในสถานบริการRO-31คุ้มครองผู้บริโภค
9แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการRO-20พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
10แบบรายงานสภาวะช่องปากนักเรียนในงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ป.1-ป.6RO-28ทันตสาธารณสุข
11แบบรายงานการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ในโรงเรียนRO-29ทันตสาธารณสุข
12แบบรายงานการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กRO-30ทันตสาธารณสุข

Displaying 1-7 of 7 results.
ลำดับรายงานรหัสกลุ่มงานโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรพ.สต./สสช.สสอ.
1รายงานการสำรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนของครัวเรือนRO-32ส่งเสริมสุขภาพ
2รายงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพRO-34ส่งเสริมสุขภาพ
3รายงานการประเมินตนเองการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพRO-33ส่งเสริมสุขภาพ
4แบบรายงานการตรวจสุขภาพการได้ยินนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-39ส่งเสริมสุขภาพ
5แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดกรองสายตานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยามศึกษาRO-38ส่งเสริมสุขภาพ
6รายงานระบบข้อมูล Planfin ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายRO-35ประกันสุขภาพ
7รายงานแบบประเมินค่าใช้จ่ายRO-36ประกันสุขภาพ

หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ