กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3173,3165,543,802
จุน1,8321,8321,166,000
เชียงคำ2,0852,0851,781,917
เชียงม่วน718717717,000
ดอกคำใต้2,4102,2112,230,000
ปง1,6851,6851,042,860
แม่ใจ1,1111,1611,150,000
ภูซาง950950885,000
ภูกามยาว867867806,200
รวม15,06314,91215,375,579

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ