กราฟและตารางแสดงข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกรายอำเภอ

Displaying 1-10 of 20 results.
อำเภอจำนวน อสม.ทั้งหมด(คน)อสม.ที่ทำงาน(คน)งบประมาณเดือนนี้(บาท)
เมืองพะเยา3,3173,3172,337,840
จุน1,8321,8321,022,000
เชียงคำ2,0852,0852,013,800
เชียงม่วน718717717,000
ดอกคำใต้2,4102,4102,179,000
ปง1,6851,6851,138,800
แม่ใจ1,1741,1621,150,000
ภูซาง950950885,000
ภูกามยาว867867806,200
รวม15,12615,11312,302,440

หมายเหตุ แหล่งที่มาของข้อมูลจากรายงานประจำเดือนๆล่าสุด รหัส RO8

ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ