ปฏิทินรายงานทั้งหมดแยกตามเดือนที่จะต้องทำ

Displaying 1-7 of 7 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-5
2รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-1
3รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-2
4รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-3
5รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-4
6รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-6
7ผลการปฏิบัติงานของ อสม.(สสอ.)RO-9

Displaying 1-3 of 3 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-9
2แบบรายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขRO-10
3รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-11

Displaying 1-1 of 3 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต.RO-12

Displaying 1-7 of 7 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานผู้รับบริการคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพ (Slim Clinic)RO-15
2รายงานผลการดำเนินงานโครงการทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุRO-16
3รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-17
4รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-18
5รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน/นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนและเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็ก (ทส.003)RO-19
6รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนจังหวัดพะเยาRO-20
7รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กจังหวัดพะเยาRO-21

Displaying 1-4 of 4 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานการสำรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนของครัวเรือนRO-22
2แบบรายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-23
3แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดกรองสายตานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-24
4แบบรายงานการตรวจสุขภาพการได้ยินนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-25

หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ