ปฏิทินรายงานทั้งหมดแยกตามเดือนที่จะต้องทำ

Displaying 1-11 of 11 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1แบบรายงานผลการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรคRO-11
2แบบฟอร์มรายงานข้อมูล Long Term Care ปี 2561 ( เฉพาะตำบลที่เข้าร่วมโครงการ LTC ) RO-12
3แบบรายงานปริมาณขยะติดเชื้อRO-10
4รายงานปฏิบัติงานควบคุมกามโรคและสถานการณ์กามโรคRO-1
5รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-2
6รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-3
7รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-5,RO-6
8รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-7
9รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-6
10รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-8
11รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-9

Displaying 1-2 of 2 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1แบบรายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขRO-13
2รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-14

Displaying 1-1 of 3 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต.RO-15

Displaying -2-13 of 13 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานผลการบังคับใช้กฏหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์RO-20
2รายงานผู้รับบริการคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพ (Slim Clinic)RO-18
3รายงานอนามัยแม่และเด็กRO-25
4รายงานผลการดำเนินงานโครงการทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุRO-19
5รายงานการดำเนินงานเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยนอก)RO-24
6รายงานการดำเนินงานเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยใน)RO-25
7รายงานการวัดรอบเอวในประชาชนกลุ่มต่าง ๆ (ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป,อสม.,นร.มัธยม 4-6)RO-17
8รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-21
9รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-22
10รายงานการใช้ยาปฏิชีวนะในสถานบริการ (รพ.สต.ลูกข่ายส่งข้อมูล 21 แฟ้มรายงวด 6 เดือนให้โรงพยาบาลแม่ข่ายวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม E-tool) RO-26
11แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการRO-16
12รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน/นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนและเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็ก (ทส.003) RO-23
13รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนจังหวัดพะเยาRO-24
14รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กจังหวัดพะเยาRO-25
15การให้วัคซีนเก็บตกในนักเรียนRO-27
16ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเอชพีวีในนักเรียนหญิงชั้น ป.5 และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในนักเรียนชั้นป.6RO-28

Displaying 1-4 of 4 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1แบบรายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-30
2แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดกรองสายตานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-31
3แบบรายงานการตรวจสุขภาพการได้ยินนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-32
4รายงานการสำรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนของครัวเรือนRO-29

หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ