ปฏิทินรายงานทั้งหมดแยกตามเดือนที่จะต้องทำ

Displaying 1-17 of 17 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานปฏิบัติงานควบคุมกามโรคและสถานการณ์กามโรคRO-1
2รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-2
3รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-3
4รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-4,RO-5
5รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-6
6รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-7
7ผลการปฏิบัติงานของ อสม.(สสอ.)RO-7.1
8รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-8
9รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-9
10แบบรายงานปริมาณขยะติดเชื้อRO-10
11แบบรายงานผลการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรคRO-11
12แบบฟอร์มรายงานข้อมูล Long Term Care ปี 2561 ( เฉพาะตำบลที่เข้าร่วมโครงการ LTC ) RO-12
13สรุปรายงานค่าใช้จ่ายไฟฟ้าRO-13
14สรุปรายงานค่าใช้จ่ายน้ำประปาRO-14
15สรุปรายงานค่าใช้จ่ายโทรศัพท์RO-15
16สรุปรายงานค่าใช้จ่ายไปรษณีย์RO-16
17สรุปรายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอื่นๆค้างชำระRO-17

Displaying 1-2 of 2 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1แบบรายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขRO-18
2รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-19

Displaying 1-1 of 3 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต.RO-20

Displaying 1-11 of 11 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการRO-21
2รายงานการวัดรอบเอวในประชาชนกลุ่มต่าง ๆ (ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป,อสม.,นร.มัธยม 4-6)RO-22
3รายงานผู้รับบริการคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพ (Slim Clinic)RO-23
4รายงานผลการดำเนินงานโครงการทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุRO-24
5รายงานผลการบังคับใช้กฏหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์RO-25
6รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-26
7รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-27
8รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน/นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนและเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็ก (ทส.003)RO-28
9รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนจังหวัดพะเยาRO-29
10รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กจังหวัดพะเยาRO-30
11รายงานการใช้ยาปฏิชีวนะในสถานบริการ (รพ.สต.ลูกข่ายส่งข้อมูล 21 แฟ้มรายงวด 6 เดือนให้โรงพยาบาลแม่ข่ายวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม E-tool)RO-31

Displaying 1-4 of 4 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานการสำรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนของครัวเรือนRO-32
2แบบรายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-33
3แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดกรองสายตานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-34
4แบบรายงานการตรวจสุขภาพการได้ยินนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-35

หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ