ปฏิทินรายงานทั้งหมดแยกตามเดือนที่จะต้องทำ

Displaying 1-12 of 12 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานปฏิบัติงานควบคุมกามโรคและสถานการณ์กามโรคRO-1
2รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุขRO-2
3รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วมRO-3
4รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาดRO-4
5รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพRO-5,RO-6
6รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.RO-7
7รายงานแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายทีมหมอครอบครัวRO-9
8แบบรายงานผลการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)RO-8
9รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์RO-10
10รายงานการให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (ตอนที่ 1)RO-11
11รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินRO-12
12รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายRO-13

Displaying 1-4 of 4 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1แบบรายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขRO-17
2รายงานผลการบังคับใช้กฏหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์RO-14
3รายงานการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี (care)RO-15
4รายงานผู้เข้ารับการบำบัด บุหรี่/สุราRO-16

Displaying 1-2 of 3 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต.RO-18
2รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในกลุ่มหัวหน้าหน่วยราชการ RO-19

Displaying 0-12 of 12 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1รายงานผู้รับบริการคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพ (Slim Clinic)RO-22
2รายงานอนามัยแม่และเด็กRO-25
3รายงานผลการดำเนินงานโครงการทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุRO-23
4รายงานการดำเนินงานเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยนอก)RO-24
5รายงานการดำเนินงานเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา (ผู้ป่วยใน)RO-25
6รายงานการวัดรอบเอวในประชาชนกลุ่มต่าง ๆ (ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป,อสม.,นร.มัธยม 4-6)RO-21
7รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพRO-26
8รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำRO-27
9รายงานการใช้ยาปฏิชีวนะในสถานบริการRO-31
10แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการRO-20
11แบบรายงานสภาวะช่องปากนักเรียนในงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ป.1-ป.6RO-28
12แบบรายงานการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ในโรงเรียนRO-29
13แบบรายงานการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กRO-30

Displaying 1-7 of 7 results.
ลำดับรายงานรหัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดกรองสายตานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยามศึกษาRO-38
2แบบรายงานการตรวจสุขภาพการได้ยินนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาRO-39
3รายงานการสำรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนของครัวเรือนRO-32
4รายงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพRO-34
5รายงานการประเมินตนเองการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพRO-33
6รายงานระบบข้อมูล Planfin ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายRO-35
7รายงานแบบประเมินค่าใช้จ่ายRO-36

หมายเหตุุ  สัญลักษณ์
หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
หมายถึงรายงานนี้ไม่ต้องทำ
ระบบช้าลงคลิกที่นี่   ล้างข้อมูลขยะ