แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม R2R 11-12 มกราคม 2561

Displaying 1-10 of 12 results.
ID: 3
หน่วยบริการ: รพ.สต.หย่วน(06582)
ชื่อ-สกุล: พิชาพัทธ์ สิริเจริญพานิช
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวข้อวิจัย: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวเรื่องวัณโรค
ID: 2
หน่วยบริการ: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ(00607)
ชื่อ-สกุล: นายประหยัด สองสีใส
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวข้อวิจัย: ประเมินความสุขจากการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ID: 4
หน่วยบริการ: รพ.สต.หย่วน(06582)
ชื่อ-สกุล: นางนงเยาว์ วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวข้อวิจัย: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวเรื่องวัณโรค
ID: 5
หน่วยบริการ: รพ.สต.หย่วน(06582)
ชื่อ-สกุล: นางสาวอรณี อ่อนนวล
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณศุข
หัวข้อวิจัย: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวเรื่องวัณโรค
ID: 6
หน่วยบริการ: รพ.สต.น้ำแวน(06583)
ชื่อ-สกุล: นางวิจิตร อินต๊ะแสน
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวข้อวิจัย: ผลการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้โปรแกรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจ ใน รพ.
ID: 7
หน่วยบริการ: รพ.สต.น้ำแวน(06583)
ชื่อ-สกุล: นางวิจิตร อินต๊ะแสน
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวข้อวิจัย: ผลการใช้โปรแกรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รักษาใน รพ.สต.น้ำแวน ปี 2561
ID: 8
หน่วยบริการ: รพ.สต.ฝายกวาง(06586)
ชื่อ-สกุล: นางสาวนิตยา ศรีประโชติ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ+
หัวข้อวิจัย: การศึกษา รูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
ID: 9
หน่วยบริการ: รพ.สต.ฝายกวาง(06586)
ชื่อ-สกุล: นางกิ่งกาญจน์ สถาน
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ+
หัวข้อวิจัย: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน12สัปดาห์
ID: 10
หน่วยบริการ: รพ.สต.ฝายกวาง(06586)
ชื่อ-สกุล: นางกุลธิดา สองสีใส
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวข้อวิจัย: ศึกษาความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ID: 11
หน่วยบริการ: รพ.สต.ทุ่งผาสุข(06597)
ชื่อ-สกุล: นางมณีรัตน์ คำมูล
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวข้อวิจัย: ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื่อรัง