บริหารงานทั่วไป

 1. ขั้นตอนe-gp.rar
 2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน ทางเวปไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน
 3. นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอจุน
 4. กรอบโครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน
 5. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน
 6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของหน่วยงาน
 7. ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบที่ 1 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน
 8. การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน
 9. ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 10. คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนทั่วไป
 11. คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต
 12. รายงานสรุปผล ร้องเรียนทั่วไป
 13. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
 14. คุ่มือป้องกันการรับสินบน
 15. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐอำเภอจุน
 16. คำสั่งชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน
 17. ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน
 18. รายงานกิจกรรมชมรมจริยธรรม
 19. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
 20. รายงานการประชุมการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
 21. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 22. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 สสอ.จุน
 23. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
 24. รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 25. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 26. รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 27. คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจฯ
 28. คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน
 29. คำสั่งจัดตั้งหน่วยให้บริการประชาชนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ